Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Effective Date: [August 1, 2008]
Last Updated: [October 28, 2015]

Cel Oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsza strona internetowa („convatec.pl”) stanowi własność firmy ConvaTec Inc. i jest przez nią obsługiwana w imieniu Grupy Spółek ConvaTec, obejmującej następujące spółki: ConvaTec Healthcare D S.a.r.l. (oraz wszystkie jej przedsiębiorstwa pośrednio i bezpośrednio zależne), Unomedical a/s (oraz wszystkie jej przedsiębiorstwa pośrednio i bezpośrednio zależne), Boston Medical Device Inc. (oraz wszystkie jej przedsiębiorstwa pośrednio i bezpośrednio zależne) i Amcare Limited (oraz wszystkie jej przedsiębiorstwa pośrednio i bezpośrednio zależne), zwane dalej „My”.  Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w Internecie ma zastosowanie do wszystkich naszych witryn, jednak w przypadku niektórych z nich może zachodzić konieczność zamieszczenia dodatkowego oświadczenia lub oświadczenia o innej treści. W takim przypadku, stosownie do gromadzonych informacji, będziemy zamieszczać dodatkowe oświadczenia o poufności. Proszę zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności przygotowanym dla odwiedzanej strony internetowej.

Przestrzegamy prywatności osób odwiedzających niniejszą stronę internetową i rozumiemy, że informacje na temat Państwa, a także informacje dotyczące stanu Państwa zdrowia oraz opieki zdrowotnej mają charakter danych wrażliwych. O ile zamieszczone na niniejszej witrynie Oświadczenie o ochronie prywatności w Internecie nie stanowi inaczej, bez uzyskania Państwa zgody nie będziemy sprzedawać, użyczać ani udostępniać danych osobowych żadnym niezwiązanym z Państwem osobom trzecim. Niniejsze Oświadczenie o prywatności w Internecie przygotowaliśmy, aby poinformować o swoich praktykach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania informacji, które mogą być przez Państwa przekazywane podczas odwiedzania niniejszej witryny.

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej lub przekazywania informacji zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w Internecie. Korzystając z niniejszej strony, potwierdzają Państwo, iż zrozumieli warunki Oświadczenia o ochronie prywatności w Internecie oraz że zgadzają się Państwo z jego postanowieniami.

Informacje dobrowolnie przekazywane przez użytkowników

Z dużej części stron dostępnych w ramach niniejszej witryny internetowej mogą Państwo korzystać bez ujawniania swojej tożsamości i przekazywania nam innych danych osobowych; tym niemniej informujemy, że pozyskujemy od Państwa dwa rodzaje informacji: (A) dane osobowe oraz (B) dane nieosobowe. Przekazując takie informacje na stronie internetowej, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę, że pomiędzy nami a Państwem nie powstają żadnego rodzaju stosunek, a w odniesieniu do powyższych informacji nasza firma nie posiada wobec Państwa żadnych zobowiązań wykraczających poza treść niniejszego oświadczenia.

A. Dane osobowe

Dane osobowe są informacjami pozwalającymi określić tożsamość danej osoby, takimi jak: imię/nazwisko, adres, numer telefonu, adres email lub nazwa firmy. Nasza firma gromadzi i przechowuje przekazywane nam przez Państwa dane osobowe. Oto kilka przykładów na to, w jaki sposób możemy gromadzić Państwa dane osobowe:

 • Możemy gromadzić dane typu adres email, imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy, a także dane dotyczące historii chorób oraz informacje na temat rozliczeń, jeżeli za pośrednictwem strony dokonają Państwo rejestracji lub zakupu jednego z naszych produktów;
 • Możemy gromadzić dane typu imię i nazwisko oraz adres email lub numer telefonu, jeżeli skierują Państwo do nas zapytanie;
 • Możemy gromadzić dane typu imię i nazwisko, datę urodzenia i adres email, jeżeli postanowią Państwo wziąć udział w konkursie lub loterii; oraz
 • Możemy gromadzić dane typu imię/nazwisko oraz adres email, jeżeli zwrócimy się do Państwa z prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety lub w przypadku otrzymania od Państwa prośby o wysłanie internetowego biuletynu informacyjnego.

W powyższych punktach wymieniono przykładowe dane osobowe, które mogą być pozyskiwane przez naszą firmę. Co pewien czas możemy pozyskiwać je od Państwa na inne sposoby. Proszę nie przekazywać nam danych osobowych, jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy je gromadzili. Naszym celem jest poinformowanie Państwa o sposobie, w jaki wykorzystamy takie informacje przed ich pozyskaniem. Jeśli wyrażą Państwo taką wolę, nie będziemy wykorzystywać ich w celu nawiązywania z Państwem dalszych kontaktów w kwestiach wykraczających poza realizację Państwa zgłoszeń. Rejestrujemy dane dotyczące Państwa zainteresowań w zakresie produktów oraz zakupów dokonywanych w sposób elektroniczny lub telefonicznie.

B. Dane nieosobowe

 

Dane nieosobowe nie pozwalają określić Państwa tożsamości. W oparciu o informacje uzyskane z naszych rejestrów serwerowych bądź ankiet, możemy na przykład prowadzić badania dotyczące danych demograficznych naszych użytkowników, ich zainteresowań oraz zachowań. Działania takie podejmujemy, aby lepiej Państwa poznać i podnieść jakoś świadczonych usług. Powyższe badania są opracowywane i analizowane zbiorczo. Większość wyszukiwarek mogą Państwo ustawić tak, aby powiadamiały Państwa o otrzymywanych plikach cookies. Ponadto mogą Państwo zablokować pliki cookies w przeglądarce. Jednakże jeżeli wybór ustawień zablokuje pliki cookies oraz możliwości śledzenia, mogą Państwo utracić możliwość korzystania ze spersonalizowanych funkcji dostępnych dla pozostałych użytkowników naszej strony internetowej.

Poza tym możemy pozyskiwać od Państwa dane nieosobowe w celu dostosowania prezentowanych treści do sposobu korzystania z nich przez użytkowników, realizacji zgłoszeń dotyczących przekazywania informacji oraz poprawy naszych usług.  Dane nieosobowe, o których mowa powyżej, mogą być przez nas przekazywane osobom trzecim. Możemy na przykład informować osoby trzecie o liczbie użytkowników odwiedzających naszą witrynę oraz aktywnościach, jakie podejmują oni podczas korzystania z niej. Możemy także przekazywać swoim zaufanym partnerom ogólne informacje dotyczące osób korzystających z naszego serwisu i go odwiedzających.

Przekazywanych przez Państwa danych nieosobowych takich jak pytania, uwagi, pomysły lub sugestie nie będziemy traktować jako poufne. Powinni być Państwo świadomi faktu, że nasza firma będzie mogła w nieograniczony sposób ujawniać takie informacje przy wykorzystaniu wszelkich środków oraz wykorzystywać je w dowolnym celu według własnego uznania. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy gromadzili Państwa dane nieosobowe, prosimy o nieodwiedzanie naszej strony lub nieprzekazywanie nam takich informacji.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych, które przekazali Państwo dobrowolnie

Możemy przekazywać bądź ujawniać dane osobowe w następujących przypadkach:

 • W celu świadczenia usług, tj. udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, dostarczania biuletynów informacyjnych bądź realizacji transakcji związanej z Państwa zamówieniem;
 • Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się w sprawie produktów bądź usług, które naszym zdaniem mogą wzbudzić Państwa zainteresowanie;
 • Możemy także wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu wysyłania zamówionych przez Państwa biuletynów informacyjnych;
 • W celu skontaktowania się z Państwem w odpowiedzi na formularze kontaktowe takie jak „Skontaktuj się z nami”;
 • W celu powiadamiania Państwa o ofertach specjalnych, zaktualizowanych informacjach oraz naszych nowych produktach albo w celu przekazywania materiałów promocyjnych;
 • Na rzecz zewnętrznych usługodawców, przedstawicieli bądź niezależnych wykonawców, którzy służą nam pomocą w prowadzeniu naszej witryny internetowej i zapewniają nam inne usługi administracyjne (w tym m.in. przetwarzanie i realizacja zamówień, obsługa klienta, przechowywanie i analiza danych, wysyłanie w naszym imieniu wiadomości do klientów, a także przyjmowanie zgłoszeń, wyłanianie zwycięzców oraz nagradzanie laureatów konkursów, loterii i innych programów promocyjnych);
 • W celu dopilnowania, by nasza strona internetowa była dostosowana do Państwa potrzeb;
 • W celu tworzenia i publikowania treści najbardziej odpowiadających Państwa zainteresowaniom i potrzebom;
 • W celu powiadamiania Państwa o istotnych zmianach niniejszego Oświadczenia o prywatności w Internecie lub warunków korzystania z witryny (jeżeli będzie to konieczne);
 • W celu zachowania zgodności z prawem lub w ramach opartej na dobrej wierze opinii, że takie działanie jest niezbędne w związku ze spełnianiem wymogów prawnych lub zastosowaniem się do wytoczonego przeciwko nam procesu sądowego, w celu zabezpieczenia i obrony naszych praw bądź własności albo w celu podjęcia działań w nagłych okolicznościach, zmierzających do ochrony osobistego bezpieczeństwa naszych użytkowników;
 • Na rzecz osób trzecich w ramach procesu reorganizacji przedsiębiorstwa, w tym m. in w ramach fuzji, przejęć albo sprzedaży wszystkich naszych aktywów bądź zasadniczej jej części;
 • W celu obserwowania i analizowania uniemożliwiającego identyfikację i zbiorczego wykorzystywania oraz ilości informacji statystycznych, pochodzących od osób odwiedzających naszą stronę i klientów, a także w celu przekazywania takich informacji osobom trzecim; oraz
 • w celu reagowania na pogróżkę fizyczną lub innego rodzaju groźbę, skierowaną przeciwko Państwu lub innym osobom, w celu ochrony własności albo w celu obrony bądź dochodzenia tytułów prawnych.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności w Internecie lub przypadku, w którym zwracamy się z prośbą o informacje, nasza firma nie wykorzystuje Państwa danych osobowych ani nie przekazuje bądź ujawnia ich osobom trzecim. Ponadto zgodnie z treścią sekcji zatytułowanej „Przekazanie kontroli" w przypadku podjęcia decyzji o reorganizacji lub sprzedaży części lub całości naszego przedsiębiorstwa lub jednej z jego wydzielonych linii Państwa dane osobowe mogą być przekazywane faktycznym lub potencjalnym stronom przewidywanej transakcji bez konieczności uzyskania Państwa zgody lub przekazania Państwu stosownego powiadomienia. W takim wypadku będziemy dążyć do pisemnego zapewnienia, że dane osobowe wysłane za pośrednictwem niniejszej strony będą właściwie chronione.

W przypadku podania nam danych osobowych wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy kontaktowali się z Państwem różnymi kanałami, w tym pocztą tradycyjną, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w celu dostarczenia Państwu informacji, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące.  Ze względu na międzynarodową strukturę Grupy ConvaTec możemy przekazywać Państwa informacje spółkom Grupy ConvaTec zlokalizowanym w krajach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym w USA). Jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy przekazywali Państwa dane osobowe w powyższy sposób, prosimy o nieprzekazywanie nam takich informacji podczas odwiedzin na stronie. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych bądź poprosić o niekontaktowanie się z Państwem drogą telefoniczną. Aby uzyskać instrukcje dotyczące takiej rezygnacji, proszę zapoznać się z sekcją zatytułowaną „Aktualizacja i korekta danych osobowych”.

 

Wykorzystywanie i ujawnianie danych nieosobowych

Dane nieosobowe mogą być wykorzystywane w sposób opisany powyżej lub w inny sposób dozwolony zgodnie z obowiązującym prawem, w tym poprzez łączenie danych nieosobowych z danymi osobowymi.

 

Dostęp do danych osobowych, ich aktualizacja i korekta

Mogą Państwo skontaktować się z nami w celu dokonania korekty lub aktualizacji dużej części swoich danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem naszej strony poza niektórymi informacjami opisanymi poniżej w sekcji dotyczącej wymagań wynikających z przepisów prawa lub w celu rezygnacji z naszych materiałów reklamowych oraz innych usług, które Państwo zamówili. Aby to uczynić, proszę skontaktować się z nami, dzwoniąc pod numer: 800 120 093, i poprosić o połączenie z specjalistą ds. ochrony danych.

 

Bezpieczeństwo

Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazach danych ConvaTec lub w bazach danych prowadzonych przez naszych usługodawców. Wiele z takich baz danych znajduje się na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tym w USA).

Nasza firma podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony i wykorzystywanych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. W celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych wprowadziliśmy w życie zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne oraz zabezpieczenia na szczeblu umownym i kierowniczym.

Kiedy podają Państwo swoje dane osobowe za pośrednictwem naszych stron, stosujemy technologię SSL, która chroni przesyłane przez Państwa informacje. Aby przed podaniem informacji finansowych sprawdzić, czy korzystają Państwo z naszego bezpiecznego serwera, proszę skierować wzrok na dolną część ekranu po lewej stronie przeglądarki. Jeżeli (w zależności od rodzaju przeglądarki) pojawia się tam cały klucz lub zamknięta kłódka, oznacza to, że technologia SSL jest aktywna. W celu dokładnego sprawdzenia bezpieczeństwa proszę przyjrzeć się adresowi URL lub polu adresowemu swojej przeglądarki. Potwierdzeniem wejścia na bezpieczny serwer jest zmiana pierwszych liter adresu w powyższym polu z „http" na „https".

Poza zabezpieczeniami technicznymi stosujemy także mechanizmy kontroli fizycznej oraz procedury zabezpieczające w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. Niemniej jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej ochrony przed osobami, które mogą podejmować próby obejścia stosowanych przez nas zabezpieczeń lub przechwycenia danych przesyłanych za pośrednictwem Internetu.

 

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies oraz podobne technologie

A. Wykorzystywanie plików cookies

Możemy przechowywać informacje w Państwa komputerze z zastosowaniem wspieranej przez Państwa przeglądarkę technologii obsługi plików cookies. Pliki cookies stosowane są w różnych celach, na przykład wspomagają procedurę logowania (np. zapamiętując dane użytkownika w przypadku rejestracji lub logowania), zapamiętują pewne wybrane ustawienia użytkownika, a także pomagają nam lepiej zrozumieć sposób korzystania ze strony przez użytkowników i pomagają nam w jej ulepszeniu. W niektórych przypadkach takie informacje pomagają nam dostosować prezentowaną treść do Państwa zainteresowań lub unikać powtarzania prośby o przekazanie tych samych danych podczas ponownego odwiedzenia naszej strony. Pliki cookies wysyłane przez nasze strony są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez nie. Aby wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików cookies, należy odpowiednio dostosować ustawienia Państwa przeglądarki internetowej. W takim przypadku niektóre strony internetowe niniejszej witryny mogą wyświetlać się nieprawidłowo. Aby uzyskać dalsze informacje na temat plików cookies, proszę kliknąć tutaj i zapoznać się z naszą „Polityką cookies”.

B. Pliki Web Beacon

 

Web Bacon jest to obraz GIF (Graphics Interchange Format) lub tag pikselowy, który jest umieszczany przez firmy w witrynach internetowych, aby umożliwić firmom zajmującym się reklamą w Internecie lub pomiarem efektywności kampanii reklamowych w Internecie przeprowadzenie analizy kampanii reklamowych oraz ogólnych wzorów zachowań osób odwiedzających dane witryny internetowe. Nasza firma wykorzystuje pliki Web Bacon w niektórych swoich stronach internetowych. O ile z treści niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w Internecie nie wynika inaczej, nie będziemy bez Państwa zgody sprzedawać, użyczać ani udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim.

C. Wpisy do serwera sieciowego i adresy IP

Za pomocą plików cookies, jak i bez ich pomocy, nasza strona śledzi przebieg wizyt jej użytkowników, gromadząc takie informacje jak adres źródłowy, z którego pochodzi żądanie otwarcia strony (tj. Państwa adres IP, nazwę domeny), data i godzina żądania, przekazująca witryna internetowa (jeśli taka sytuacja miała miejsce) oraz inne parametry w URL (np. kryteria wyszukiwania). Korzystamy z tych informacji, by lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej strony oraz by, np. w oparciu o liczbę wizyt, określić, które elementy strony preferują użytkownicy. Informacje te są przechowywane w plikach o nazwie „log files" i wykorzystywane przez nas w celach związanych z prowadzeniem statystyk.

 

Przekazanie kontroli

W pewnych okolicznościach możemy podjąć decyzję o reorganizacji lub zbyciu części lub całości swojej działalności lub linii działalności, obejmującej nasze bazy danych oraz strony internetowej w ramach transakcji sprzedaży, połączenia, przejęcia lub przeniesienia. W takiej sytuacji Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, sprzedane, przeniesione, użyczone, oddane w używanie na podstawie licencji lub udostępnione w inny sposób przez naszą firmę lub w jej imieniu faktycznym lub potencjalnym stronom w związku z przewidywaną transakcją (bez konieczności uzyskania Państwa zgody lub przekazania Państwu stosownego powiadomienia). W takim wypadku będziemy dążyć do pisemnego zapewnienia, że dane osobowe wysłane za pośrednictwem niniejszej strony będą właściwie chronione.

 

Wymagania regulacyjne

Jeśli skontaktują się Państwo z nami w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami z używania któregokolwiek z naszych produktów, możemy wykorzystać udostępnione nam w ten sposób informacje w raportach składanych amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków lub innym właściwym organom ds. rejestracji w innych jurysdykcjach, lub w innych przypadkach wynikających z prawa lub przepisów dotyczących kontroli państwowej. Informacje te możemy również wykorzystać w celu skontaktowania się z pracownikiem służby zdrowia sprawującym opiekę nad Państwem, aby omówić z nim niespodziewane zdarzenia, które wystąpiły podczas używania któregokolwiek z naszych produktów. Informujemy, że w związku z obowiązującymi przepisami, możemy nie mieć prawa do korekty lub usunięcia Państwa danych osobowych, które zostały nam przekazane przez pracownika służby zdrowia lub konsumenta, dotyczących zdarzenia niepożądanego lub reakcji powstałej na skutek stosowania leku, produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

 

Organy ścigania

W rzadkich przypadkach na mocy zarządzenia sądowego bądź w związku z toczącym się procesem prawnym lub regulacyjnym albo w związku z innymi wymaganiami prawnymi, możemy zostać zobowiązani do ujawnienia danych osobowych organom ścigania, sądom lub organom ds. rejestracji produktów. Nasza firma podejmie współpracę w zakresie takich żądań zgodnie z procesem regulacyjnym bądź prawnym oraz podejmie właściwe działania w celu zadbania o to, aby organ żądający ujawnienia danych osobowych dotyczących stanu zdrowia był świadom ich delikatnego charakteru.

 

Ochrona prywatności dotycząca witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem linków

W ramach udogodnień dla osób odwiedzających naszą witrynę umieściliśmy na niej odnośniki do innych stron internetowych, które mogą zawierać przydatne informacje. Opublikowane na niniejszej witrynie Oświadczenie o ochronie prywatności w Internecie nie ma zastosowania do korzystania przez Państwa z tychże stron. Przed skorzystaniem z takich stron internetowych prosimy zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności w Internecie, aby zrozumieć, w jaki sposób strony te wykorzystują i chronią dane osobowe.

 

Zmiany oświadczenia o ochronie prywatności

Zmiany do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, mogą być dokonywane przez nas w dowolnym momencie w drodze aktualizacji. Są Państwo zobowiązani do przestrzegania takich zmian, dlatego też powinni Państwo okresowo odwiedzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z treścią zaktualizowanego Oświadczenia o ochronie prywatności.

 

Ochrona prywatności dzieci w Internecie

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Osobom w wieku poniżej 13 lat nie wolno przekazywać jakichkolwiek danych osobowych za pomocą niniejszej witryny internetowej. Nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia. Jeżeli jesteś osobą, które nie ukończyła 13. roku życia, nie wykorzystuj ani nie przekazuj żadnych informacji na niniejszej witrynie ani za pomocą jej funkcji nie rejestruj się na witrynie, nie dokonuj żadnych zakupów za pośrednictwem witryny, nie korzystaj z dostępnych na niej interaktywnych bądź publicznych funkcji zamieszczania komentarzy, ani nie przekazuj nam żadnych informacji na swój temat, w tym swojego imienia/nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu email ani też swojego pseudonimu lub nazwy użytkownika. Jeżeli stwierdzimy, że pozyskaliśmy bądź otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat bez zweryfikowania zgody jego rodziców, wówczas takie dane zostaną przez nas usunięte. Jeżeli uważają Państwo, że możemy być w posiadaniu danych otrzymanych od dziecka w wieku poniżej 13 lat lub dotyczących takiego dziecka, prosimy o kontakt ze specjalistą ds. ochrony danych pod numerem telefonu: 800 120 093.

 

Pytania

W przypadku pytań dotyczących opublikowanego na niniejszej stronie Oświadczenia o ochronie prywatności w Internecie lub innych aspektów prywatności na naszej witrynie, prosimy o kontakt ze specjalistą ds. ochrony danych pod numerem telefonu: 800 120 093.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.