RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu:  +48 22 579 66 50.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • realizacja zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zapewnienie poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO) – „wykonanie umowy” oraz „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”,
 • udokumentowanie potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • wykonanie ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania
  i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje, przechowywania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • zapewnienie realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. d RODO) – „ochrona żywotnych interesów”,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • realizacja marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • komunikacja marketingowa, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

 

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe, przepisy dotyczące zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, a także podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora, i którym te dane są powierzane na podstawie zawartych umów.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): odo@convatec.com.

POZOSTAŁE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dla personelu medycznego

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu:  +48 22 579 66 50.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy mogli wykorzystywać, w zależności od charakteru współpracy,
w następujących celach:

 • nawiązanie współpracy oraz prezentacja sprzętu do zaopatrzenia stomii i akcesoriów pielęgnacyjnych firmy ConvaTec (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • realizacja obowiązków Administratora wynikających z umowy, jeżeli umowa stanowi podstawę współpracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • przekazanie osobom, które korzystają z wyrobów medycznych produkowanych lub dystrybuowanych przez firmę ConvaTec, informacji o uznaniu produktu produkowanego lub dystrybuowanego przez firmę ConvaTec za niebezpieczny dla zdrowia i życia osób z niego korzystających, a tym samym jego wycofaniu z obrotu i używania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. d RODO) – „ochrona żywotnych interesów”,
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową będącą podstawą współpracy lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • realizacja marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • komunikacja marketingowa, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres trwania umowy,
 • czas ochrony żywotnych interesów osób korzystających z wyrobów medycznych produkowanych lub dystrybuowanych przez firmę ConvaTec, ale przez okres nie dłuższy niż 10 lat,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające ze współpracy,
 • czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • czas do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu.

 

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): odo@convatec.com.

Klauzula informacyjna dla uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się o zatrudnienie u Administratora

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu:  +48 22 579 66 50.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • realizacja obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji
  i wynikających w szczególności z art. 222 Kodeksu pracy lub przepisów Kodeksu cywilnego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”,
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks pracy lub Kodeks cywilny.

Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są:

 • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje
  o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
  (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę),
 • imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
 • okres przedawnienia roszczeń,
 • czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): odo@convatec.com.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, przedstawicieli kontrahentów oraz osób wskazanych do kontaktu z Administratorem

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu:  +48 22 579 66 50.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenie dokumentacji rachunkowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • realizacja obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
 • kontakt z przedstawicielami kontrahentów lub osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy i innych wskazanych powyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji umowy i innych wskazanych celów Administratora.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): odo@convatec.com.

DODATKOWA INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW LUB OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W UMOWIE

Państwa dane zostały pozyskane z umowy będącej podstawą współpracy z Administratorem. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym w umowie (imię, nazwisko, dane kontaktowe).

Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń organizowanych on-line

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu:  +48 22 579 66 50.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • Realizacja działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed rejestracją i wysłaniem zgłoszenia udziału w organizowanym on-line wydarzeniu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym rejestracji i udziału w wydarzeniu organizowanym on-line (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
 • Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny".
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
 • Poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji uczestnika wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 • Utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 • Realizacja marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 • Komunikacja marketingowa za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej, telefonu) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych
  w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cel i zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z podejmowanych przez uczestnika działań, zgody uczestnika lub przepisów prawa.

Podanie danych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne w celu udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas niezbędny do realizacji umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo także do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu na podstawie zawartych umów (np. firmom świadczącym usługi w zakresie rozwiązań technologicznych umożliwiających organizację wydarzeń on-line, operatorom płatności elektronicznych, dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): odo@convatec.com.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(dalej ,,Regulamin”)

 

Definicje

1

Na potrzeby Regulaminu podane niżej definicje będą miały następujące znaczenie:

a) Usługodawca – spółka ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308389, o kapitale zakładowym w wysokości 290 550,00 zł, w całości wpłaconym, posiadająca nr NIP 951-22-55-570;

b) Usługobiorca – osoba korzystająca z Platformy, którą może być pracownik medyczny (w szczególności lekarz, pielęgniarka, opiekun medyczny, rehabilitant) lub pacjent;

c) Platforma – strony internetowa funkcjonująca pod adresem: convatec.clickmeeting.com, opatrunkiconvatec.clickmeeting.com, na których udostępniane są Szkolenia on-line;

d) Szkolenie on-line lub „Webinarium”– udostępniany na Platformie przez Usługodawcę materiał audiowizualny;

e) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Platformy, ze szczególnym uwzględnieniem usług polegających na umożliwianiu dostępu do Szkoleń on-line.

 Postanowienia ogólne

2

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn.zm.) (dalej ,,Ustawa”) spółka ConvaTec Polska sp. z o.o. określa niniejszy Regulamin.

2. Regulamin, zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy określa:

1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4. tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin w formularzu rejestracyjny na Platformie, w postaci linku do adresu convatec.pl/RODO w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Po zakończeniu danego Szkolenia Usługobiorca, otrzyma wygenerowany automatycznie certyfikat potwierdzający udział w tym Szkoleniu.

Rodzaje i zakres Usług

3

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi (w szczególności):

- Szkolenia on-line związane z leczeniem ran, zaopatrzeniem stomii, opieką nad pacjentem

- Szkolenia on-line związane z bezpieczeństwem personelu medycznego;

- Szkolenia on-line poświęcone prawom oraz obowiązkom przedstawicieli różnych zawodów medycznych.

Warunki świadczenia Usług

4

1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Platformy, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

3. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

4. Koszty połączenia z Platformą ponosi Usługobiorca, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego. Samo korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

5. Platforma jest dostępna na stronie internetowej wskazanej w § 1 lit. c lub poprzez aplikację pobraną na telefon komórkowy ze strony clickmeeting.pl

6. Prawidłowe korzystanie z Platformy jest możliwe jedynie przy spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących wymagań technicznych:

a) komputer/tablet/smartphone Usługobiorcy musi być podłączony do sieci Internet przy pomocy łącza o minimalnej przepustowości ISDN 1,5 Mb/s;

b) Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z przeglądarki internetowej (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer) wraz z włączoną obsługą aktualnego rozszerzenia Adobe Flash Player;

c) komputer musi posiadać procesor klasy co najmniej 2.33GHz lub szybszy x86-kompatybilny lub Intel® Atom™ 1.6GHz lub szybszy dla netbooków, 1GB RAM;

d) komputer musi być wyposażony w kartę dźwiękową oraz głośniki.

7. Dostęp do Platformy wymaga rejestracji, a następnie zalogowania.

8. Przy rejestracji będzie wymagane podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, miasto, kod pocztowy, specjalizacja jako dane obowiązkowe; dodatkowo numer telefonu i miejsce pracy jako dane opcjonalne.

9. Rejestracja wymaga dodatkowo:

 • akceptacji niniejszego Regulaminu,
 • uwierzytelnienia poprzez kliknięcie w link wysłany do Usługobiorcy drogą elektroniczną (email).

10. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług ConvaTec Polska nie jest obowiązkowe do realizacji usługi.

Tryb postępowania reklamacyjnego

5

1. Na potrzeby postępowania reklamacyjnego jako Reklamację należy rozumieć wystąpienie Usługobiorcy skierowane do ConvaTec Polska sp. z o.o., w którym Usługobiorca zgłasza nieprawidłowości dotyczące Usług.

2. Reklamację można zgłaszać w dowolnej formie, w tym m. in. na adres poczty elektronicznej opatrunki@convatec.com

3. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej: imię i nazwisko, jak również szczegółowy opis i powód jej złożenia.

4. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania Reklamacji przez podmiot rozpatrujący Reklamację.

Ochrona danych osobowych

6

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ConvaTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308389, o kapitale zakładowym w wysokości 290 550,00 zł. w całości wpłaconym, posiadająca nr NIP 951-22-55-570;

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Na Państwa żądanie, przysługuje Państwu dostęp do ich danych osobowych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W powyższym zakresie prosimy o kierowanie Państwa żądań pod następujący adres e-mail: odo@convatec.com W razie przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe niezbędne do zalogowania na Platformie i korzystania z niej, są to: imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość, kod pocztowy, specjalizacja, numer telefonu, miejsce pracy. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu i miejsca pracy jest nieobowiązkowe.

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, niemniej jest konieczne dla korzystania z Platformy.

 

Postanowienia końcowe

7

1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie. Aktualny Regulamin będzie dostępny na stronie convatec.pl/RODO, do której prowadzi link z formularza rejestracyjnego.

3. ConvaTec Polska sp. z o.o. ma prawo zablokować lub zawiesić dostęp do Platformy lub jej części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Platformy, naruszenia Regulaminu lub gdy Usługodawca stwierdzi, iż działania Usługobiorcy mogą spowodować powstanie odpowiedzialności prawnej lub narazić na szkodę Usługodawcę lub Usługobiorcę.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2020

 

 

 

 

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających fanpage ConvaTec Polska

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1. ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26 (dalej jako ConvaTec Polska lub Administrator) jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/stomiapl (dalej jako Fanpage). Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu: +48 22 579 66 50. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane: a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w sytuacji, w której w treści pytania zostały przekazane szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia) uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie tych danych przez Administratora (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda"; 4. Administrator ma prawo do przetwarzania: a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka, b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych), c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt. 5. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE? 6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka), b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała, c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 7. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów. 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika z korzystającego produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownik odwiedzający Fanpage ma prawo: a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych, b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych, c) złożyć wniosek o usunięcie danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), d) złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, f) do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika na podstawie zgody, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, g) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników odwiedzających Fanpage, za pośrednictwem adresu e-mail: odo@convatec.com. DODATKOWE INFORMACJE 11. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". 12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), ConvaTec Polska oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo: a) w niniejszym dokumencie b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy. 13. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data). 14. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Umb-Web01