Zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny

Życie ze stomią

e-zlecenie na wyroby medyczne w okresie zagrożenia epidemiologicznego

W trosce o dobro pacjenta w związku z zagrożeniem COViD-19, NFZ informuje, że możliwe jest otrzymanie zlecenia na wyroby medyczne (w tym sprzęt stomijny) podczas teleporady. Pacjent uzyska w trakcie tej porady numer zlecenia na zaopatrzenie, który poda realizatorowi w sklepie medycznym. Nie jest wymagany w takiej sytuacji wydruk zlecenia z przychodni. Poproś swojego lekarza/pielęgniarkę o wystawienie zlecenia na sprzęt stomijny w systemie ezwm. Zlecenia zweryfikowane za pośrednictwem systemu ezwm nie wymagają konieczności potwierdzenia w placówce NFZ, wystarczy udać się bezpośrednio do sklepu medycznego lub skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową.  

Jeśli jednak zlecenie wymagać będzie potwierdzenia w NFZ, to można je przekazać do dowolnie wybranej placówki NFZ drogą elektroniczną (np. skan/e-mail/fax) a po otrzymaniu potwierdzenia weryfikacji można przekazać numer zlecenia do sklepu medycznego celem realizacji zaopatrzenia.

Pełna treść komunikatu NFZ

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-wystawiania-potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,7651.html

Zobacz komunikat >>kliknij tutaj<<

 

 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia i NFZ wszystkie zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 na STARYM DRUKU ZLECENIA dla pacjentów posiadających ważne w 2020 roku karty zaopatrzenia comiesięcznego, będą realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2020 roku. Oznacza to, że jeśli lekarz/pielęgniarka od stycznia 2020 wystawią zlecenie na starym wzorze zlecenia a pacjent posiada ważną kartę zaopatrzenia, to zlecenie takie będzie realizowane w sklepie medycznym na dotychczasowych zasadach, bez konieczności potwierdzania zlecenia w NFZ.

Link do komunikatu NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-realizatorow-zlecen,7536.html

Aktualne zasady zaopatrzenia w sprzęt medyczny w Polsce​

Sprzęt stomijny jest refundowany w 100% w ramach określonych przez Ministerstwo Zdrowia miesięcznych limitów kwotowych. Limity te wynoszą odpowiednio:

 • kolostomia – 300 zł miesięcznie
 • ileostomia – 400 zł miesięcznie
 • urostomia – 480 zł miesięcznie
 • przetoka ślinowa – 400 zł miesięcznie
 • nefrostomia – 120 zł miesięcznie

Sprzęt stomijny można odbierać na podstawie zlecenia wystawionego w systemie NFZ (eZWM) a w przypadku braku dostępu do eZWM na podstawie zlecenia wypisanego  odręcznie na wzorze zlecenia określonym w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2499). Zlecenie wystawione odręcznie musi zostać potwierdzone przez NFZ – szczegóły poniżej.

 

Więcej informacji o realizacji zleceń na nowych zasadach znajdziesz poniżej w 3 krokach.

 

 

KROK 1. Wystawienie zlecenia na sprzęt stomijny

Zlecenie na sprzęt stomijny może wystawić uprawniona do tego osoba: lekarz POZ, felczer, chirurg, urolog (dotyczy urostomii), onkolog, laryngolog, lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej, ginekolog onkologiczny (dotyczy kolostomi, ileostomii, urostomii) oraz pielęgniarka i położna. Osoba przebywająca na oddziale po zabiegu wyłonienia stomii powinna otrzymać pierwszy wniosek w dniu wypisu ze szpitala.


OKRES NA JAKI MOŻNA WYSTAWIĆ ZLECENIE OD STYCZNIA 2020:

12 kolejnych miesięcy - w przypadku wystawienia zlecenia za pośrednictwem systemu informatycznego NFZ,

6 kolejnych miesięcy - jeśli zlecenie nie zostanie wystawione przy użyciu systemu NFZ , wtedy konieczna będzie wizyta w dowolnej placówce NFZ celem potwierdzenia zlecenia.

W obu wyżej wymienionych przypadkach, pacjent może zostać zaopatrzony jednorazowo
 w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy (można na krócej, np. tylko na 1, 2 lub 3 miesiące), a zlecenie zostaje w sklepie medycznym i na jego podstawie zostaną zrealizowane kolejne niewykorzystane miesiące zaopatrzenia.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sprzęt stomijny) musi, oprócz danych osobowych pacjenta, zawierać również:

 • Unikalny numer identyfikacyjny i kod kreskowy
 • Dane placówki ochrony zdrowia wystawiającej zlecenie (nadruk lub pieczątka)
 • Informacje o uprawnieniach dodatkowych: kod tytułu uprawnień np. 47ZN, 47DN oraz informacje o dokumencie potwierdzającym uprawnienie.
 • Określenie wyrobu medycznego dla zaopatrzenia stomii: P.99 oraz określenie rodzaju przetoki: urostomia, kolostomię, ileostomia, przetoka ślinowa lub P.98 dla nefrostomii a także podanie nazwy wyrobu medycznego: sprzęt stomijny
 • Kod ICD-10
 • Określenie liczby sztuk na miesiąc
 • Wskazanie pierwszego miesiąca zaopatrzenia oraz podanie liczby miesięcy na, które wystawiane jest zlecenie

Na zleceniu musi widnieć data wystawienia zlecenia a także imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej zlecenie oraz jej podpis.

Pamiętaj:

Jeśli korzystasz z uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND, 47DN, pamiętaj o konieczności zabrania na wizytę do lekarza/pielęgniarki orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu równoważnego z orzeczeniem a także zaświadczenia lekarskiego (dotyczy 47DN) . Od dnia 1 stycznia 2020r. osoba wystawiająca zlecenie będzie zobowiązana do wpisania tych uprawnień na zleceniu oraz informacji
 o dokumencie (nazwie dokumentu, dacie wystawienia, dacie ważności uprawnień). Bez tych informacji sklep nie będzie mógł wydać większych ilości sprzętu.

Uwaga:

Od stycznia 2020 pacjent z uprawnieniem dodatkowym 47ZN, 47DN będzie mógł odebrać zaopatrzenie tylko jeden raz w miesiącu, nie będzie możliwości uzyskania kolejnego zlecenia na ten sam okres (tak jak to miało miejsce dotychczas). Zatem proszę pamiętać, żeby lekarz/pielęgniarka wskazali taką ilość sztuk na zleceniu, aby zabezpieczyć zapotrzebowanie na sprzęt stomijny w okresie, na który zostało wystawione zlecenie.

Jeśli zlecenie zostanie potwierdzone przez NFZ podczas wizyty u lekarza/pielęgniarki, to pacjent otrzyma wydrukowane 3 strony zlecenia. Natomiast jeśli zlecenie nie zostanie wystawione przy użyciu systemu NFZ, to pacjent otrzyma od lekarza/pielęgniarki tylko 2 strony zlecenia, w takiej sytuacji 3 strona zostanie wydrukowana w dowolnej placówce NFZ, która dokona potwierdzenia i weryfikacji zlecenia.

Jeśli zlecenie zostało pozytywnie zweryfikowane i potwierdzone na wizycie u lekarza/pielęgniarki za pośrednictwem systemów NFZ, to pacjent może zrealizować zlecenie w sklepie medycznym (patrz Krok.3) a jeśli nie to musi się udać do NFZ (patrz Krok.2).

KROK 2. Wizyta w NFZ - kiedy będzie potrzebna?

Pacjent musi potwierdzić zlecenie na sprzęt stomijny w dowolnej placówce NFZ (osobiście, przez osobę upoważnioną lub listownie) w następujących sytuacjach:

- jeśli zlecenie zostało wystawione „odręcznie” , tzn. długopisem,

- jeśli placówka medyczna nie wystawiła zlecenia z wykorzystaniem usługi NFZ i na zleceniu nie ma unikalnego numeru identyfikacyjnego ani kodu kreskowego

- jeśli potwierdzenie zlecenia w systemie NFZ spotkało się z odmową - negatywny wynik weryfikacji zlecenia.

Jeśli zlecenie zostało pozytywnie zweryfikowane i potwierdzone na wizycie u lekarza/pielęgniarki za pośrednictwem systemów NFZ oraz posiada unikalny numer identyfikacyjny i kod kreskowy, to wizyta w NFZ nie jest konieczna, bowiem pacjent nie otrzymuje już od NFZ rocznej karty zaopatrzenia comiesięcznego.

KROK 3. Realizacja zlecenia

Zlecenie (3 strony), które ma nadany unikalny numer identyfikacyjny i kod kreskowy można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację sprzętu stomijnego w ramach refundacji. Najlepiej sprawdzić adres takiego sklepu, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Działu Pomocy ConvaTec lub do NFZ.

OKRES NA JAKI MOŻNA ZREALIZOWAĆ ZLECENIE OD STYCZNIA 2020:

Zarówno zlecenie wystawione na 6 jak i na 12 miesięcy na sprzęt stomijny można jednorazowo zrealizować na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy (można też na krócej, np. tylko na 1, 2 lub 3 miesiące). Osoba odbierająca zaopatrzenie zostawia zlecenie w sklepie medycznym i na jego podstawie można będzie zrealizować kolejne niewykorzystane miesiące zaopatrzenia.

Zlecenie realizuje się na miesiące, które przysługują zgodnie z wystawionym zleceniem,
z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły, czyli zlecenie wystawione np. 12 miesięcy od stycznia do grudnia 2020 można jednorazowo zrealizować na 6 miesięcy:

 • w styczniu 2020 r. można odebrać zaopatrzenie na 6 miesięcy, czyli od stycznia do czerwca 2020 r.
 • a pozostałe 6 miesięcy ze zlecenia można zrealizować w takim przypadku od lipca 2020 odbierając zaopatrzenie przysługujące na lipiec-grudzień 2020 r.

Należy pamiętać, że odbiór zaopatrzenia na pozostałe ze zlecenia miesiące, można zrealizować tylko w sklepie, w którym rozpoczęła się realizacja pierwszego miesiąca ze zlecenia, ponieważ
w tym sklepie pacjent zostawia druk zlecenia!

Uwaga:

Osoba odbierająca zaopatrzenie na pozostałe miesiące ze zlecenia musi mieć ze sobą numer PESEL pacjenta (a w przypadku jego braku datę urodzenia) oraz unikalny numer zlecenia nadany przez system NFZ!

Jeśli jednak pacjent chce zmienić sklep, w którym rozpoczęła się realizacja wystawionego zlecenia, to musi zgłosić się do NFZ (osobiście lub pisemnie) i poprosić o anulowanie miesięcy ze zlecenia, na które nie odebrano zaopatrzenia. Anulowania może dokonać także lekarz, który wystawiał to zlecenie poprzez system NFZ. Następnie pacjent powinien udać się do lekarza/pielęgniarki po nowy druk zlecenia na te anulowane okresy zaopatrzenia i dopiero wtedy może zrealizować zlecenie w innym sklepie.

Osoba odbierająca zaopatrzenie stomijne musi potwierdzić odbiór czytelnym podpisem (imię
 i nazwisko) wraz z podaniem swojego numeru PESEL.  

Pamiętaj:

Jeśli korzystasz z uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND, 47DN, pamiętaj o konieczności zabrania do sklepu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu równoważnego z orzeczeniem a także zaświadczenia lekarskiego (dotyczy 47DN) . Pracownik sklepu ma obowiązek sprawdzenia dokumentu uprawniającego do korzystania z uprawnień dodatkowych.

Informujemy:

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na okres przysługujący od 2020 roku, mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach jednak nie dłużej niż do końca 31 grudnia 2020 r.

REALIZACJA ZLECENIA DROGĄ WYSYŁKOWĄ:

Pacjenci mogą również skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową. W tym przypadku zlecenie należy wysłać do firmy ConvaTec Polska Sp. z o.o., koniecznie podając adres na, który ma zostać wysłane zaopatrzenie stomijne, ponieważ na zleceniu nie ma już informacji o adresie pacjenta.

Zlecenie najlepiej wysłać listem poleconym na adres:

ConvaTec Polska Sp. z o.o.

(Dział Pomocy ConvaTec)

Al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

Sprzęt stomijny dostarczymy Państwu bezpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Kurierzy są upoważnieni do pobrania dokumentu potwierdzenia odbioru od osoby odbierającej paczkę ze sprzętem stomijnym. Taki dokument jest dołączony do każdej przesyłki i osoba odbierająca paczkę musi podpisać się na nim czytelnie: imieniem i nazwiskiem oraz podać swój numer PESEL. Dane te są wymagane przez NFZ i niezbędne do uzyskania refundacji za przesłany sprzęt.  

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Pomocy ConvaTec pod bezpłatnym numerem infolinii dla osób ze stomią 800 120 093.

COVID-19

Read the message

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.