Życie ze stomią

Zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualne zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny w całej Polsce.

Sprzęt stomijny jest refundowany w 100% w ramach określonych przez Ministerstwo Zdrowia miesięcznych limitów kwotowych. Limity te wynoszą odpowiednio:
• kolostomia – 300 zł miesięcznie
• ileostomia – 400 zł miesięcznie
• urostomia – 480 zł miesięcznie
• przetoka ślinowa – 400 zł miesięcznie
Sprzęt stomijny można odbierać na podstawie dwóch dokumentów:
1) zlecenia na Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (prawidłowo wypełnionego przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia)
2) Karty Zaopatrzenia potwierdzającej uprawnienie do zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.Kartę wystawia właściwy Oddział Wojewódzki NFZ.


Zasady otrzymywania sprzętu stomijnego można przedstawić w 3 kolejnych krokach.

 

KROK 1. Otrzymanie zlecenia na sprzęt stomijny od lekarza

Po zlecenie na sprzęt stomijny należy zgłosić się do: lekarza POZ, felczera, chirurga, urologa (dotyczy urostomii), onkologa, laryngologa, lekarza opieki paliatywnej lub hospicyjnej oraz pielęgniarki i położnej. Osoba przebywająca na oddziale po
zabiegu wyłonienia stomii powinna otrzymać pierwszy wniosek w dniu wypisu ze szpitala. Należy pamiętać, że zlecenie może być wystawione jednorazowo maksymalnie na okres trzech kolejnych miesięcy.


OKRES WAŻNOŚCI ZLECEŃ WYSTAWIONYCH W 2018 ROKU:
Pacjent może zostać zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły, czyli: Zlecenie wystawione np. na miesiące lipiec, sierpień wrzesień 2018 r. można zrealizować:
• w lipcu 2018 r. na 3 miesiące, czyli na lipiec, sierpień i wrzesień 2018 r.
• w sierpniu 2018 r. na 2 miesiace, czyli na sierpień i wrzesień2018 r.
• we wrześniu 2018 r. na 1 miesiąc, czyli na wrzesień 2018 r.


Nie należy zatem zwlekać z jego potwierdzeniem i realizacją. Wszelkie zmiany w zleceniach wymagają formy pisemnej i muszą być potwierdzone pieczątką i podpisem osoby wystawiającej zlecenie.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sprzęt stomijny) musi, oprócz danych osobowych i nr PESEL pacjenta, zawierać również:

 • Numer ewidencyjny zlecenia, czyli numer z Karty Zaopatrzenia potwierdzającej uprawnienie do zaopatrzenia w wyroby medyczne.
 • Dane placówki ochrony zdrowia wystawiającej zlecenie (nadruk lub pieczątka)
 • Określenie wyrobu medycznego dla zaopatrzenia stomii (litera i liczba porządkowa z wykazu wyrobów medycznych): P.99
 • W rubryce „Liczba sztuk (SP) - wg limitu lub konkretna liczba sztuk w przypadku osób uprawnionych
 • W rubryce „Określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem np. według klasyfikacji ICD-10” - sprzęt stomijny – stomia na jelicie cienkim (ileostomia) lub stomia na jelicie grubym (kolostomia) lub stomia na układzie moczowym  (urostomia) lub przetoka ślinowa
 • W rubryce „Dodatkowe wskazania zlecającego zaopatrzenie” - rodzaj, rozmiar, informacja o wyłonieniu np. stomii obustronnej, itp.
 • W rubryce „Miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie comiesięczne” – wpisanie miesięcy, na które przysługuje zaopatrzenie (maksymalnie 3 miesiące kalendarzowe).

Na zleceniu musi widnieć data wystawienia zlecenia oraz podpis i pieczątka lekarza.

KROK 2. Potwierdzenie pierwszego zlecenia w oddziale wojewódzkim NFZ

Po otrzymaniu zlecenia na sprzęt stomijny oraz wypisu ze szpitala, pacjent musi udać się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ z obydwoma dokumentami. Pierwsze zlecenie podlega bowiem ewidencjonowaniu i musi być potwierdzone w Funduszu. Należy dokonać tego w punkcie potwierdzania zleceń (punkcie ewidencyjnym), który znajduje się w Oddziale Wojewódzkim NFZ, jego delegaturze lub w innym wskazanym przez Oddział miejscu. Potwierdzenia zlecenia i odbioru Karty Zaopatrzenia do zlecenia może dokonać również inna osoba w imieniu pacjenta. W takim przypadku wymagane jest pisemne upoważnienie dla osoby trzeciej, bez którego NFZ nie potwierdzi zlecenia i nie wyda Karty Zaopatrzenia. W Oddziale Wojewódzkim NFZ otrzymamy Kartę Zaopatrzenia do zlecenia, która ważna jest maksymalnie 12 miesięcy, od momentu zarejestrowania pierwszego zlecenia. W Karcie Zaopatrzenia osoba wystawiająca zlecenie zobowiązana jest do odnotowania każdorazowo faktu wystawienia zlecenia, a sklep medyczny (realizator) potwierdza realizację wydania sprzętu stomijnego za dany okres. Potwierdzenie zlecenia na sprzęt stomijny w Oddziale Wojewódzkim NFZ (część IV na zleceniu) jest konieczne jedynie w chwili wydawania Karty Zaopatrzenia do zlecenia.

Potwierdzenie zlecenia

 • Zlecenia potwierdzane są w Wojewódzkim Oddziale NFZ ,w którym zarejestrowany jest pacjent (w przypadkach gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie świadczeniobiorcy w sprzęt stomijny – Oddział Funduszu na terenie, którego pacjent przebywa może pośredniczyć z Oddziałem, w którym pacjent jest zarejestrowany w celu potwierdzenia zlecenia i wystawienia Karty zaopatrzenia.  
 • Przy potwierdzaniu zlecenia powinniśmy posiadać ze sobą dokumenty, które umożliwią ewentualną weryfikację danych zawartych z zleceniu (dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie - w przypadku emerytów i rencistów: aktualny odcinek emerytury lub renty). Jeżeli dokonują Państwo potwierdzenia drogą pocztową, radzimy dołączyć kopie powyższych dokumentów.

KROK 3. Realizacja zlecenia

Po uzyskaniu i zarejestrowaniu zlecenia na sprzęt stomijny oraz otrzymaniu Karty zaopatrzenia możemy zgłosić się po odbiór sprzętu stomijnego do sklepu medycznego (punktu dystrybucyjnego), który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację takiego zaopatrzenia w ramach refundacji. Najlepiej sprawdzić adres takiego sklepu, dzwoniąc po informację do Działu Pomocy ConvaTec lub do NFZ (informacje te często zamieszczane są na stronach internetowych poszczególnych oddziałów NFZ).

Pacjenci mogą również skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową. W tym przypadku Zlecenie oraz Kartę zaopatrzenia należy wysłać do firmy ConvaTec Polska Sp. z o.o. (najlepiej listem poleconym) na adres:

ConvaTec Polska Sp. z o.o.

(Dział Pomocy ConvaTec)

Al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

 

Sprzęt stomijny dostarczymy Państwu przesyłką kurierską, odsyłając w paczce Kartę zaopatrzenia z adnotacją o wydanym sprzęcie. W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Pomocy ConvaTec pod bezpłatnym numerem infolinii dla osób ze stomią 800 120 093.

UWAGA

Jakiekolwiek uchybienia formalne mogą być przyczyną odmowy potwierdzenia pierwszego zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub odmowy jego realizacji w punkcie zaopatrzenia.

 

UWAGA

 • Należy pamiętać o zachowaniu zrealizowanego druku Karty Zaopatrzenia do zlecenia (Karta Potwierdzenia Uprawnienia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne Przysługujące Comiesięcznie), gdyż musi być on dostarczony przez pacjenta do Oddziału NFZ, który go wystawił i potwierdził. Na tej podstawie, pacjentowi zostanie wydany druk Karty zaopatrzenia na kolejny okres zaopatrzenia.
 • Jednocześnie przypominamy, że w myśl Ustawy Za życiem od 1 stycznia 2017 r. pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia uprawnionego lekarza przysługują wyroby medyczne w tym sprzęt stomijny bez uwzględniania okresów użytkowania. Każdorazowo o ilości i częstotliwości zaopatrzenia decyduje osoba uprawniona do wystawienia zlecenia. Pacjenci uprawnieni w myśl tej ustawy powinni udać się do NFZ wraz ze zleceniem (w którym określono liczbę sztuk sprzętu stomijnego) oraz zaświadczeniem lekarskim w celu otrzymania nowej karty zaopatrzenia z kodem uprawnień 47DN.
 • Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa umożliwia pacjentom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dostęp do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania. Każdorazowo o ilości i częstotliwości zaopatrzenia decyduje osoba wystawiająca zlecenie. Pacjenci uprawnieni w myśl tej ustawy powinni udać się do NFZ wraz ze zleceniem (w którym określono liczbę sztuk sprzętu stomijnego) oraz orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub innym dokumentem potwierdzającym ten stan) w celu otrzymania nowej karty zaopatrzenia z kodem uprawnień 47ZN.
 • Jakiekolwiek uchybienia formalne mogą być przyczyną odmowy potwierdzenia pierwszego zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub odmowy jego realizacji w punkcie zaopatrzenia.

Aktualności dotyczące zaopatrzenia w wyroby medyczne

Nowa grupa pacjentów uprawnionych do bezpłatnego odbioru sprzętu stomijnego.

Nowe regulacje dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.