Życie ze stomią

Zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny

Zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualne zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny w całej Polsce.

Sprzęt stomijny jest refundowany w 100 procentach w ramach określonych przez Ministerstwo Zdrowia, miesięcznych limitów kwotowych. Limity te wynoszą odpowiednio:

 • kolostomia – 300 zł miesięcznie
 • ileostomia – 400 zł miesięcznie
 • urostomia – 480 zł miesięcznie

Obecnie obowiązującą regulacją w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013 poz. 1565), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. 2013 poz. 1678) oraz Zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne.

 

Aby uzyskać bezpłatnie sprzęt stomijny, należy posiadać wystawione przez lekarza Zlecenie oraz Kartę zaopatrzenia (Karta Potwierdzenia Uprawnienia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne Przysługujące Comiesięcznie) wydaną przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady otrzymywania sprzętu stomijnego można przedstawić w 3 kolejnych krokach. 

KROK 1. Otrzymanie zlecenia na sprzęt stomijny od lekarza

Po Zlecenie na sprzęt stomijny należy zgłosić się do lekarza - lekarza POZ, felczera, chirurga lub urologa (dotyczy urostomii), onkologa, lekarza opieki paliatywnej lub hospicyjnej.

Osoba przebywająca na oddziale po zabiegu wyłonienia stomii powinna otrzymać pierwszy wniosek w dniu wypisu ze szpitala. Prawo do kontynuacji zlecenia na zaopatrzenie przysługuje pielęgniarce lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego. Należy pamiętać, że zlecenie może być wystawione jednorazowo maksymalnie na okres trzech kolejnych miesięcy.

OKRES WAŻNOŚCI ZLECEŃ WYSTAWIONYCH W 2014 ROKU:

Należy pamiętać, że pacjent może zostać zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły, czyli:

Zlecenie wystawione w styczniu 2015 r. na miesiąc styczeń, luty, marzec 2015 r. można zrealizować:

· w styczniu 2015 r. na 3 miesiące, czyli na styczeń, luty, marzec 2015 r.

· w lutym 2015 r. na 2 miesiące, czyli na luty, marzec 2015 r.

· w marcu 2015 r. na 1 miesiąc, czyli na marzec 2015 r.

Nie należy, zatem zwlekać z potwierdzeniem zlecenia i jego realizacją. Lekarz i pracownicy NFZ nie mogą przedłużyć jego ważności. Wszelkie zmiany w zleceniach lekarskich wymagają formy pisemnej i muszą być potwierdzone pieczątką i podpisem zlecającego lekarza lub felczera.

Zlecenie na sprzęt stomijny musi, oprócz danych osobowych i nr PESEL pacjenta, zawierać również:

 • Numer Części B do zlecenia (w miejscu „nr ewidencyjny zlecenia”).
 • Określenie wyrobu medycznego dla zaopatrzenia stomii (litera i liczba porządkowa z wykazu wyrobów medycznych): P.99
 • W rubryce „Liczba sztuk (SP) - wg limitu
 • W rubryce „Określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem np. według klasyfikacji ICD-10” (koniecznie!) - sprzęt stomijny – stomia na jelicie cienkim (ileostomia) lub stomia na jelicie grubym (kolostomia) lub stomia na układzie moczowym  (urostomia)
 • W rubryce „Dodatkowe wskazania zlecającego zaopatrzenie” - rodzaj, rozmiar, informacja o wyłonieniu np. stomii obustronnej, itp.
 • W rubryce „Miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie comiesięczne” – wpisanie miesięcy, na które przysługuje zaopatrzenie (maksymalnie 3 miesiące kalendarzowe).

KROK 2. Potwierdzenie pierwszego zlecenia w oddziale wojewódzkim NFZ

Po otrzymaniu zlecenia na sprzęt stomijny oraz wypisu ze szpitala, pacjent musi udać się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ z obydwoma dokumentami. Pierwsze zlecenie podlega, bowiem ewidencjonowaniu i musi być potwierdzone w Funduszu. Należy dokonać tego w punkcie potwierdzania zleceń (punkcie ewidencyjnym), który znajduje się w Oddziale Wojewódzkim NFZ, jego delegaturze lub w innym wskazanym przez Oddział miejscu. Potwierdzenia zlecenia i odbioru Karty zaopatrzenia możne dokonać również inna osoba w imieniu pacjenta. W Oddziale Wojewódzkim NFZ otrzymamy Karty zaopatrzenia, która ważna jest maksymalnie 12 miesięcy, od momentu zarejestrowania pierwszego zlecenia. W Karcie zaopatrzenia lekarz zobowiązany jest do odnotowania każdorazowo faktu wystawienia zlecenia, a sklep medyczny (realizator) potwierdza realizację wydania sprzętu stomijnego za dany okres. Potwierdzenie zlecenia na sprzęt stomijny w Wojewódzkim Oddziale NFZ jest konieczne jedynie w chwili wydawania Karty zaopatrzenia. 

Potwierdzenie zlecenia

 • Zlecenia potwierdzane są w Wojewódzkim Oddziale NFZ ,w którym zarejestrowany jest pacjent (w przypadkach gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie świadczeniobiorcy w sprzęt stomijny – Oddział Funduszu na terenie, którego pacjent przebywa może pośredniczyć z Oddziałem, w którym pacjent jest zarejestrowany w celu potwierdzenia zlecenia i wystawienia Karty zaopatrzenia.  
 • Przy potwierdzaniu zlecenia powinniśmy posiadać ze sobą dokumenty, które umożliwią ewentualną weryfikację danych zawartych z zleceniu (dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie - w przypadku emerytów i rencistów: aktualny odcinek emerytury lub renty). Jeżeli dokonują Państwo potwierdzenia drogą pocztową, radzimy dołączyć kopie powyższych dokumentów.

KROK 3. Realizacja zlecenia

Po uzyskaniu i zarejestrowaniu zlecenia na sprzęt stomijny oraz otrzymaniu Karty zaopatrzenia możemy zgłosić się po odbiór sprzętu stomijnego do sklepu medycznego (punktu dystrybucyjnego), który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację takiego zaopatrzenia w ramach refundacji. Najlepiej sprawdzić adres takiego sklepu, dzwoniąc po informację do Działu Pomocy ConvaTec lub do NFZ (informacje te często zamieszczane są na stronach internetowych poszczególnych oddziałów NFZ).

Pacjenci mogą również skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową. W tym przypadku Zlecenie oraz Kartę zaopatrzenia należy wysłać do firmy ConvaTec Polska Sp. z o.o. (najlepiej listem poleconym) na adres:

ConvaTec Polska Sp. z o.o.

(Dział Pomocy ConvaTec)

Al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

 

Sprzęt stomijny dostarczymy Państwu przesyłką kurierską, odsyłając w paczce Kartę zaopatrzenia z adnotacją o wydanym sprzęcie. W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Pomocy ConvaTec pod bezpłatnym numerem infolinii dla osób ze stomią 800 120 093.

 

UWAGA

Należy pamiętać, że pacjent może zostać zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione w styczniu 2016 r. na Styczeń, Luty, Marzec należy zrealizować do końca Stycznia 2016, aby nie stracić limitu przysługującego na Styczeń 2016 r.

Należy pamiętać o zachowaniu zrealizowanego druku Karty Zaopatrzenia do zlecenia (Karta Potwierdzenia Uprawnienia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne Przysługujące Comiesięcznie), gdyż musi być on dostarczony przez pacjenta do Oddziału NFZ, który go wystawił i potwierdził. Na tej podstawie, pacjentowi zostanie wydany druk Karty zaopatrzenia na kolejny okres zaopatrzenia.

Jakiekolwiek uchybienia formalne mogą być przyczyną odmowy potwierdzenia pierwszego zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub odmowy jego realizacji w punkcie zaopatrzenia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.