Życie ze stomią

Nowe regulacje dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła  w  życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jej przepisy umożliwiają pacjentom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub dokumenty równorzędne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności-wykaz w załączeniu) dostęp do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania.

Ulotka informacyjna dla pacjenta ze znaczym stopniem niepełnosprawności do pobrania TUTAJ.Ulotka 47ZN i 47ZND.pdf (1)

Sposób liczenia limitu finansowego dla pacjenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności (przykładowe zlecenie na sprzęt stomijny) do pobrania TUTAJ.

Nowe uprawnienie daje pacjentom o znacznym stopniu niepełnosprawności możliwość częstszego niż raz w miesiącu zaopatrzenia w sprzęt stomijny, a o ilości potrzebnego sprzętu decyduje za każdym razem osoba wystawiająca zlecenie.

Aby otrzymać zaopatrzenie na wyżej wymienionych zasadach należy:

 1. Udać się po zlecenie (na którym osoba uprawniona do wystawienia zlecenia wpisze odpowiednią liczbę sztuk wyrobu medycznego);
 2. Następnie ze zleceniem i  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub dokumentami równorzędnymi) należy udać się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ celem wyrobienia karty zaopatrzenia z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN;
 3. Ze zleceniem i kartą zaopatrzenia z kodem 47ZN należy udać się do sklepu medycznego w celu otrzymania sprzętu stomijnego lub skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową.

 

CO OZNACZA ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Do znacznego stopnia niepełnosprawności  zalicza się osoby:

 1.  Niezdolne do pracy i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 2. Zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia.

 

KTO ORZEKA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

 •  Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
 •  Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Wykaz powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Wykaz wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

 

O CZYM ORZEKAJĄ POWIATOWE ZESPOŁY?

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o:

 •  Niepełnosprawności;
 •  Stopniu niepełnosprawności;
 •  Wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

KTO I GDZIE SKŁADA WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA I JAK PRZEBIEGA ORZEKANIE?

Druk wniosku o wydanie orzeczenia osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W zależności od przyjętego przez powiatowy zespół sposobu organizacji pracy możliwe jest także uzyskanie wniosku drogą pocztową lub pobranie go ze strony internetowej.

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć:

 • Osoba zainteresowana;
 • Przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (dotyczy to przede wszystkim dzieci oraz osób ubezwłasnowolnionych);
 • Kierownik ośrodka pomocy społecznej, ale za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w powiatowym/miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób:

 • Bezdomnych;
 • Przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
 • Przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
 • Przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

 •  dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
 • zaświadczenie lekarskie (druk zaświadczenia można otrzymać w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu lub pobrać z ich strony internetowej) – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana - zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
 •  inne dokumenty mające wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

 

JAKI JEST TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW?

 • Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.
 • W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia.
 • O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej wymienionych terminach powiatowy zespół obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku złożenia kolejnego wniosku o wydanie  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności posiadanego orzeczenia, termin załatwienia sprawy liczy się od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. W takich przypadkach wniosek powinien być składany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Jeśli masz dodatkowe pytania możesz skontaktować się z poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, gdzie  uzyskasz informację na temat przysługujących Ci uprawnień z tytułu posiadania znacznego stopnia niepełnosprawności. Aby zobaczyć listę kontaktów  kliknij TUTAJ.

 

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.